Regiodeal Veluwe: station Apeldoorn als poort naar de Veluwe

27 mei 2020 | Chantal Tutein Nolthenius

De Rijksoverheid heeft €12,5 miljoen toegewezen aan de Regiodeal Veluwe. Het Veluwse bod zet in op het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen waar de Veluwe voor staat. Daarbij bouwt het voort op de Veluwe Agenda 2030 en op het programmaplan Vitale Vakantieparken, waarbij de actualiteit rond de stikstofdepositie niet uit het oog verloren wordt. Rode lijn in de voorstellen is het behouden en herstellen van de biodiversiteit. De Veluwse partners willen de balans tussen de verschillende functies op de Veluwe verbeteren via 4 programmalijnen. Op elk van deze programmalijnen worden projecten ingebracht. Gemeente Apeldoorn heeft samen met TPA de Apeldoornse inbreng op het vlak van Duurzame mobiliteit in kaart gebracht.

Duurzame mobiliteit Apeldoorn
Ondernemers, de overheid en bezoekers; allemaal hebben zij behoefte aan een duurzaam vervoer verbinding tussen de stad en de verschillende toeristische spots, in en rondom Apeldoorn. Station Apeldoorn vormt de spil in dit netwerk. Hier worden bezoekers gastvrij ontvangen waarna zij op duurzame wijze hun weg vervolgen naar de toeristische attracties, vakantieparken en hotels om van daaruit de Veluwe te kunnen verkennen. Onderstaande deelprojecten geven inzicht in hoe station Apeldoorn werkelijk de poort naar de Veluwe wordt.

Deelproject 1: Statie als Gastvrijheidspunt
Op station Apeldoorn in het monumentale stationsgebouw Statie bevindt zich een allround (OV)informatiepunt waar informatie over verschillende vervoerders beschikbaar is alsmede toeristische informatie over Apeldoorn/Veluwe. Dit informatiepunt voldoet nog niet aan het beeld wat wij nastreven van een Gastvrijheidspunt. Door het verbeteren van zichtbaarheid, mate en wijze van informatievoorziening en het meer benadrukken van de toeristische functie ontstaat een Gastvrijheidspunt met een wezenlijke toegevoegde waarde: de ‘poort’ voor bezoekers per openbaar vervoer naar het centrum van en de bezienswaardigheden in Apeldoorn en de Veluwe.

Deelproject 2: Stationsgebied en verbinding bezoekers binnenstad/Cultuurkwartier
Na een gastvrije ontvangst op station Apeldoorn moeten bezoekers hun weg weten te vinden naar de Apeldoornse binnenstad en het Cultuurkwartier. Dat laat in de huidige situatie te wensen over. In de Binnenstadsvisie Apeldoorn zijn twee prioritaire gebieden aangewezen, te weten de Hoofdstraat en het Stationsgebied. Streven is om het stationsgebied te verfraaien en de (loop)route van station naar hoofdstraat en Cultuurkwartier duidelijk, aantrekkelijk en veiliger te maken.

Deelproject 3: Verbinding met belevingsvervoer Paleis Het Loo – binnenstad/station (uit te breiden met andere attracties)
Na de heropening van het verbouwde Paleis Het Loo in 2021 zal het bezoekersaantal naar verwachting verdubbelen. Andere toeristische attracties als Apenheul en Julianatoren liggen in hetzelfde gebied. Gezamenlijk hebben deze attracties ca. 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Het merendeel van die bezoekers komt met de auto, wat leidt tot congestie. We zetten in op Apeldoorn als poort naar de Koninklijke Veluwe. We willen een verbinding leggen tussen mobiliteit, gastvrijheid en leefbaarheid in Apeldoorn West en bezoekers stimuleren op een alternatieve, duurzame wijze de attracties te bezoeken. Daarbij wordt onder andere ingezet op een duurzame micromobiliteit verbinding tussen station Apeldoorn/binnenstad en Paleis Het Loo (uit te breiden met andere attracties) waarbij de reis onderdeel uitmaakt van de beleving. Denk daarnaast aan het slim geleiden van het verkeer op die routes waar het kan in relatie tot veiligheid en leefbaarheid, het vermijden van verplaatsingen in de spits, inzetten van deelfietsaanbod, brede fietspaden en aantrekkelijke routes en het verlenen van fietsvoorrang.

Deelproject 4: Duurzame mobiliteit van en naar vakantieparken en hotels
Naast de binnenstad en de toeristische attracties zetten we in op de duurzame bereikbaarheid van en naar de vakantieparken en hotels. Met name in de recreatieclusters Hoenderloo en Beekbergen zijn er mogelijkheden voor schaalvoordelen voor technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, deelauto’s, slimme laadvoorzieningen, ‘mobility as a service’ en autonoom vervoer. Bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. Het betreft enerzijds een goede bereikbaarheid middels duurzame vervoersmiddelen. Denk aan een centraal concentratiepunt in de dorpen waar bezoekers die reizen met auto of OV samen komen. Daarvanuit kunnen zij met duurzame vervoersopties hun weg vervolgen naar de logiesverstrekkers. Dezelfde én andere duurzame vervoersopties kunnen worden ingezet om de bezoekers de Veluwe te laten beleven. Voor bovengenoemde deelprojecten is vanuit de gemeente Apeldoorn cofinanciering beschikbaar gesteld. Het VeluweTeam gaat nu focus aanbrengen. Ze werken toe naar 3 à 4 projecten binnen Duurzame mobiliteit. De komende maanden wordt duidelijk welke projecten gefinancierd kunnen worden vanuit de RegioDeal.

Criteria verbonden aan de Regiodeal

 1. Voldoende publieke middelen als cofinanciering (50%) die staatssteun-‘proof’ zijn
 2. Realiseerbaar binnen 2-3 jaar, met voldoende organisatie- en realisatiekracht
 3. Aantoonbare bijdrage aan de ambities en doelen van VeluweAgenda en Regiodeal

Doelen geformuleerd projectvoorstellen Duurzame mobiliteit

 1. Verminderen van uitstoot (CO2, stikstof etc.) als gevolg van de gastvrijheidssector
 2. Verbinding aan een excellente gastvrijheid en een Veluwe-beleving
 3. Het afschalen van het aantal parkeerplekken door alternatief aanbod
 4. Het voorzien in een business case zodat oplossingen duurzaam beklijven
 5. Waar mogelijk koppeling aan het spoor Ontvangstlocaties en door het Rijk aangereikte kansen

Uiteindelijk wil het VeluweTeam projectresultaten beschrijven in termen van:

 • De mate waarin potentiële projecten voldoen aan de bovenstaande criteria
 • De verwachte deelname door stakeholders, in aantal en inhoudelijke betrokkenheid
 • Specifieke resultaten, zoals realisatie van een alternatief aanbod voor reizigers

Dit vraagt om een nadere uitwerking, maar met het indienen van deze vier deelprojecten zijn de eerste stappen succesvol gezet. Fingers crossed en afwachten wat de RegioDeal voor kansen biedt!